ஆதரவாளர்கள்

Sunday, March 10, 2013

சமூக விழிப்புணர்வு பக்கங்கள்: மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வைத் தருமா !? இந்த டிப்ஸ்...

சமூக விழிப்புணர்வு பக்கங்கள்: மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வைத் தருமா !? இந்த டிப்ஸ்...: சமுதாயத்தில் மாணவர்களின் கடமையும், பங்கும் நிறைய உள்ளது. ஒவ்வொரு மாணவர்களும் பொறுப்புடனும், கடமையுணர்வுடனும், கல்விகற்றால் கற்ற கல்வியை ...

No comments: