ஆதரவாளர்கள்

Friday, February 24, 2017

இந்தியன் குரல் அளிக்கும் சிறப்பு பயிற்சிமுகாமில் நான் கலந்து கொள்ள காரணங்கள்.

இந்தியன் குரல் அளிக்கும் சிறப்பு பயிற்சிமுகாமில் நான் கலந்து கொள்ள காரணங்கள்.

நன்மக்களே!..

மத்திய மாநில அரசுகளால் எனக்கும், எனது குடும்பத்திற்கும், எனது உருக்கும், என்பது நாட்டுக்கும் என்ன என்ன திட்டங்கள் செயப்படுத்தப்படுகின்றன? என்ன என்ன சேவைகள் அளிக்கப்படுகின்றன? அதனால் எனக்கும் எனத்துக்குடும்பத்திற்கும் எனது உருக்கும் நாட்டுக்கும் என்ன பயன்? என்பதை அறிந்துகொள்ளலாம்.