ஆதரவாளர்கள்

Thursday, July 3, 2014

இப்படியும் வாழ்த்தலாம்

 
எந்த ஒரு விழாவானாலும் அன்பளிப்பாக  உறவினர்களுக்கு வழங்குவது அவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் . விழா நடத்தும் இல்லத்தினரோ அல்லது அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் நண்பர்கள் உறவினர்கள் இதுபோன்று அச்சிட்டு அளிக்கலாம்