ஆதரவாளர்கள்

Tuesday, June 19, 2012

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கல்விக்கடன்


நண்பர்களே, 
பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ள மற்றும் அனைத்து மாணவர்களும் உயர்கல்வி பெற பெரிதும் உதவுவது கல்விக்கடன். ஆனால் தற்பொழுது அனைவருக்கும் கிடைப்பதில்லை. அதற்கு காரணம் நம் விண்ணப்பங்கள் முழுமையாக பூர்த்திசெய்யாமல், தேவையான இணைப்பு ஆவணங்கள் இல்லாமல் கொடுப்பதும், விண்ணப்பத்தைக் கொடுத்து ஒப்புகை பெற தவறுதல் போன்ற காரணங்களால் வங்கிக்கடன் கிடைப்பதில்லை. ஒரு சில வங்கிகள் அனைத்து ஆவணங்கள் சரியாக இருந்தும் கடன் தர மறுப்பதும், விண்ணப்பங்கள் தர மறுப்பதும் தொடர்கின்றது.