ஆதரவாளர்கள்

Thursday, September 7, 2017

"அழிவின் விளிம்பில் நம் சுதந்திரம்"


உலக வர்த்தக அமைப்பின் ஒப்பந்தங்களால் இந்திய பொருளாதாரம் முழுமையாக பன்னாட்டு வர்த்தகர்களின் கோரப்பிடியில் சிக்கி அடிமையாகிக்கொண்டு இருக்கின்றது.