ஆதரவாளர்கள்

Friday, November 15, 2013

ஹோமியோவில் அற்புதமான பல மருந்துகள் -குடி நோயை மறக்க வைக்க உதவுகிறது

ஹோமியோவில் அற்புதமான பல மருந்துகள் -குடி நோயை மறக்க வைக்க உதவுகிறது ..அந்த மருந்துகள் இப்போது உங்களுக்கு ..அனால் ஆங்கிலத்தில் ..

HOMEOPATHIC THERAPEUTICS: 


(The following remedies may be more useful where they are supported by accessory symptoms as per aphorisms 94 and 95 and footnotes to aphorisms 128 and 235 and the remedy administered and repeated as per the instructions given By the Master Hahnemann in the last organon and highlighted by Dr. Pierre Schmidt).

Angelica: In fifteen-drop doses of the tincture, three times a day has caused disgust for liquor.

Avena Sativa Mental symptoms from Morphine or Opium. Alcohol and Heroin addictions. Opium, Morphine addictions. This is a specific remedy for drug addiction. It is a sedative and tonic par excellence for depletions. It is good for loss of initiative and will, to get well and one will resume one” daily work.

Arsenicum album: It has visions of ghosts, with great weakness; diseases from overuse of alcohol; patients must have their accustomed drinks; great tremulousness and nervous weakness. Suicidal tendency and constantly annoyed by bugs and vermin that he sees on his person and unceasingly tries to brush them off.

Cannabis Indica: A very reliable remedy in acute alcoholism. Some violence, talkative and active mind; subjects crowd upon it, delusions and hallucinations related to exaggerated subjects, time, space, etc.; face flushed, pupils dilated, perspires easily. Surprise is constantly expressed on countenance.

Capsicum: in 10 drop doses of the tincture will stop the morning vomiting, sinking at the pit of the stomach and intense craving for the alcohol in dipsomania.

Ferrum Phosphoricum: Craves brandy.

Hyoscyamus: When delirium tremens occurs this is usually one of the first remedies indicated. The delirium is constant with loquaciousness, rarely inflammatory enough for Belladonna or maniacal enough for Stramonium; the pulse is small, and quick and compressible, the skin is cold and clammy, the patient is tremulous and picks constantly at objects in the air. Marked sexual excitement, desire to expose self and fear of poison. The visions are those of persecution, are terrifying, and the patient makes efforts to escape. Constant insomnia is an excellent indication; outburst of laughter alternating with weeping may also occur. Dr. Butler says that for the production of sleep no remedy compares with Hyoscyamus in the tincture, five or ten drops in a half glass of water, and teaspoonful doses given half-hourly.

Lachesis: Ill-natured, inclined to violent crimes, vindictive, wicked, jealous, envious, induced to kill others and not himself. Talkative, before and during drunkenness.

Nux vomica: Nux is the great anti-alcoholic remedy. It corresponds to the tremor, to the nervous affections, to the headache, to the bad taste. It also corresponds to delirium tremens, where every little noise frightens and the victim finds no rest any place, springs up at night and has frightful visions. The tremor is marked with ugliness and irritability and gastric disturbance. It is the remedy for the acute results of a spree; the morning big head is often large enough for the Nux cap, and the “rich brown” taste corresponds beautifully. It is a remedy to be given while the patient is still under the influence of liquor or any of the stages of alcoholism. Agaricus will sometimes control the characteristic tremor when Nux fails.

Opium: This is a remedy indicated in “old sinners” who have had delirium tremens over and over again. There is a constant expression of fright or terror, they have visions of animals springing up everywhere, they see ghosts, the sleep is uneasy, the breathing is stertorous. It is especially indicated in those cases simulating apoplexy.

Lachesis has visions of snakes and hideous objects. It has a choking sensation in throat, which awakens suddenly from sleep. Stramonium is suitable in habitual drunkards. The prevailing mental characteristic is terror; all hallucinations and illusions are fright and terror producing. It has visions of animals coming at him from every corner and he tries to escape. The face of Stramonium is bright red, not dark red as in Opium. Arsenic has visions of ghosts, with great weakness; diseases from overuse of alcohol; patients must have their accustomed drinks; great tremulousness and nervous weakness. Suicidal tendency, constantly annoyed by bugs and vermin that he sees upon his person and unceasingly tries to brush them off. Belladonna, too has delirium with visions of rats, mice, etc., and so has Calcarea carbonica. Belladonna is easily distinguished from Opium, and Calcarea comes in as a last resort after Belladonna and Stramonium have ceased to do well.

Aconite also has worked well in the acute mania of delirium tremens where the prevailing attitude is fear. Fears darkness, ghosts, with the same desire to escape found under Belladonna. Ranunculus bulbosus given in the tincture has been found to be most calming in attacks of delirium tremens. It is undoubtedly one of our best remedies in the treatment of acute alcoholism. Phosphorus sees faces peering at him from all parts of the room. Cimicifuga is useful in cases that are mentally depressed and tremor is a prominent symptom. The delirium is mild and the hallucinations of sight relate to small objects; there is persistent sleeplessness and physical restlessness. Avena sativa is a valuable remedy in alcoholism where the victim is nervous and sleepless almost to the point of delirium tremens. It is also a useful remedy in the opium and cocaine habits. Strophanthus has also been successfully used.

Pulsatilla: It is a better antidote to whisky than even Nux vomica.

Ranunculus bulbosus: One of our most effective agents for the removal of bad effects from the abuse of alcoholic beverages. It is very useful in acute stage of delirium tremens. It has the calming effect.

Spiritus glandium quercus: It is a good remedy as an antidote to the effects of alcohol. It will frequently cause disgust for the alcoholic beverages.

Sulphuric acid: This is a remedy for chronic alcoholism. It corresponds to inebriates on their last legs, who are pale and shriveled and cold, whose stomach will not tolerate the slightest amount of food. They can’t drink water unless mixed with whiskey. They are quick and hasty in everything, and have a constant craving for brandy. It suits the sour breath and vomiting of alcoholic dyspepsia. It comes long after the Nux vomica stage.

Syphilinum: Craving for alcohol in any form. Hereditary tendency to alcoholism...


No comments: