ஆதரவாளர்கள்

Thursday, December 5, 2013

தகவல் சட்டத்தை தவறாக சொல்லித் தரும் நண்பர்களை அடையாளம் காண்போம்

சம்பந்தப்பட்ட நண்பர்கள் கேட்டுக்கொண்டதால் இந்த பதிவு நீக்கப்பட்டுள்ளது 

யாரையும் மனம் நோக செய்யவேண்டும் என்பது நம் நோக்கமல்ல 
வழிகாட்டல் என்று தவறாக வழிகாட்டக் கூடாது என்பதே நமது ஆவல் 

அவர்களின் பணிக்கு வாழ்த்துக்கூறி இந்தப் பதிவை நீக்குகின்றேன் 

No comments: