ஆதரவாளர்கள்

Thursday, December 26, 2013

உரக்கப் பேசாதீர்கள் கொள்ளையர்கள் கோவில் என்றும் பாராமல் கொல்லையடிதுவிடுவார்கள்

தஞ்சை பெரிய கோயிலில் ‘புதைந்திருக்கும்’ மணல் ரகசியம்: வல்லுநர்கள் புதிய தகவல்
 
தஞ்சை பெரிய கோயிலில் ‘புதைந்திருக்கும்’ மணல் ரகசியம்: வல்லுநர்கள் புதிய தகவல்
 
 
 பூமித் தகடுகளின் எதிர்பாராத அசைவுகளின்போது மணலின் அசைந்து கொடுக்கும் தன்மையால் கட்டுமானம் விலகாது. பூகம்பம் வந்தாலும் கோயிலுக்கு பாதிப்பு நேராது.
உரக்கப் பேசாதீர்கள் மணல் கொள்ளையர்கள் கோவில் என்றும் பாராமல் கொல்லையடிதுவிடுவார்கள் . அதிகாரிகள் அறிக்கை மட்டுமே விடுவார்கள் !

No comments: