ஆதரவாளர்கள்

Saturday, February 18, 2012

Indian Kural Mr M.Sivaraj participate Right to Information act 2005 Dial JEYA T.V Live

RTI HELPING AND TRAINING 
இந்தியன் குரல் திரு எம் . சிவராஜ் அவர்கள்  31 .01 .2012  அன்று   டயல்ஜெயா டி. வி நேரடி ஒளிபரப்பில் தகவல் பெறும்  உரிமைச் சட்டம் 2005 இன் பயன்களையும் பயன்படுத்தும் வழிமுறைகளையும் விளக்குகிறார்கள்   
   

No comments: